Het zuiveren van waterig afval.

Biologische behandelingen

De biologische waterzuivering gebeurt aëroob en is gebaseerd op actief slib dat constant belucht wordt.

Het onbehandelde afvalwater, met voornamelijk opgeloste verontreinigingen, is opgeslagen in de opslagbekkens en wordt geleidelijk aan overgepompt naar de slibbekkens waar het wordt gemengd met het slib. Hier worden de organische componenten uit het afvalwater gebruikt als koolstofbron voor de productie van biomassa.

Zuurstof wordt gebruikt als finale elektronacceptor door de micro-organismen. Op deze manier wordt organisch materiaal omgezet tot CO2, water en celmassa. Aan de hand van nitrificatie en denitrificatie worden de aanwezige stikstofhoudende componenten afgebroken.

Daarnaast wordt het actief slibsysteem ook gebruikt om nutriënten uit het afvalwater te verwijderen.

Het gezuiverde afvalwater en slib wordt uiteindelijk afgevoerd naar de nabezinker om het slib en water van elkaar te scheiden. Het afgescheiden slib (retourslib) wordt teruggevoerd om met vers afvalwater gemengd te worden. Het gedeelte slib dat aangegroeid is tijdens de biodegradatie wordt afgevoerd via de spui en wordt verder verwerkt. Het effluent wordt verpompt om een tertiaire zuiveringsstap te ondergaan (zandfilter, flocculatie en/of actieve koolfiltratie). Hierdoor worden een aantal componenten verder verwijderd (o.a. zwevende stoffen, fosfor en organische verbindingen), zodat ten alle tijden voldaan wordt aan de geldende lozingsnormen. Het gezuiverde afvalwater kan op die manier op oppervlaktewater geloosd worden.

Het biologisch verwerkbare afvalwater is afkomstig van verschillende sectoren:
• Chemie
• Farmacie
• Voeding
• Textiel
• Stortplaatsen
• Etc.

Elke dag gaat de TWZ GROEP op zoek naar nieuwe, vindingrijke oplossingen voor de inzameling, recyclage en verwerking van uw gevaarlijke & vloeibare afvalstoffen.
Wij bieden u dan ook een brede waaier van activiteiten en diensten aan.
De TWZ GROEP is een gespecialiseerde raadgever op vlak van afvalbehandeling, ophaling, sortering, recyclage, valorisatie en verwerking van gevaarlijk & vloeibaar afval.