Daling gebruik fossiele brandstoffen

Aanmaak van secundaire brandstoffen

Solventen is de verzamelnaam voor alle vloeibare fracties die verpompbaar zijn en niet op een andere manier dan verbranding (al dan niet met energierecuperatie) verwerkt kunnen worden. Dit kunnen zowel hoog- als laagbrandbare stoffen zijn. Focus binnen de solventblending ligt op het gebruiken van de energetische waarde die nog in de producten zit.

In de solventopslagtanks ondergaan de afvalsolventen een overslag die bedoeld is om enerzijds het transport te optimaliseren en anderzijds een optimale samenstelling te bekomen zodat de solventen in aanmerking komen als alternatieve energiebron (valorisatie) in de industrie of als solvent voor solventrecyclage. Als het gaat om een alternatieve energiebron werd in het verleden hiervoor veelal fossiele brandstoffen gebruikt (bv steenkool, aardolie,…); vandaag wordt er steeds meer gezocht naar alternatieven, waaronder ook gevaarlijk afval.

Elke dag gaat de TWZ GROEP op zoek naar nieuwe, vindingrijke oplossingen voor de inzameling, recyclage en verwerking van uw gevaarlijke & vloeibare afvalstoffen.
Wij bieden u dan ook een brede waaier van activiteiten en diensten aan.
De TWZ GROEP is een gespecialiseerde raadgever op vlak van afvalbehandeling, ophaling, sortering, recyclage, valorisatie en verwerking van gevaarlijk & vloeibaar afval.