Turning waste into a resource - de rode draad van onze strategie. De klemtoon ligt daarbij op de toegevoegde waarde die wij aan onze klant en zijn afval kunnen geven. In plaats van afval te beschouwen als waardeloos, trachten wij het zo maximaal mogelijk in te zetten als een grondstof.

Wie zijn we

Sinds de afvalverwerkingshiërarchie in de wetgeving werd ingeschreven midden jaren negentig, heeft TWZ GROUP zich georiënteerd naar de hogere treden van de Ladder van Lansink.

Het is vrijwel onmogelijk om op eigen houtje een integraal afvalbeheer te bepalen. U bent immers de specialist in uw activiteitensector, en niet in de sector van het afvalbeheer.

De TWZ GROUP is dit echter wel!

Samen met u wensen wij voor uw afval de beste oplossingen te vinden; afval creëert immers opportuniteiten!

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Visie en waarden

De TWZ GROUP wenst als milieubedrijf in België op ecologisch, economisch en maatschappelijk vlak een voorbeeldfunctie en voortrekkersrol te vervullen. Gelet op de snel slinkende natuurlijke rijkdommen, is de TWZ GROUP ervan overtuigd dat afvalstoffen de grond- en brandstoffen van de toekomst vormen.

De TWZ GROUP is gedreven om dit principe van duurzame ontwikkeling in de dagdagelijkse praktijk om te zetten. Concreet betekent dit dat wij willen uitgroeien als pionier voor de verwerking van vloeibare en gevaarlijke afvalstoffen, dit om een zo maximaal mogelijke nuttige toepassing van afval als grondstof voor de recyclage of als energiedrager mogelijk te maken.

Onze basisprincipes

Ons personeel is ons belangrijkste vermogen.

Onze veiligheidspolitiek: veiligheid is van levensbelang in onze sector. Het is onze taak om toe te zien op de veiligheid van onze medewerkers, o.a. door het organiseren van regelmatige opleidingen omtrent dit thema.

Ons milieubeleid: De TWZ GROUP voert een pro-actief milieubeleid. Samen met klanten, leveranciers en publieke overheden spannen wij ons in om gemeenschappelijke milieudoelstellingen te realiseren.

Ons kwaliteitsbeleid: Een belangrijk punt in het streven naar kwaliteit is het regelmatig professioneel en gestructureerd overleg met onze klant. Onze procedures, specificaties en werkmethodes zijn feitelijk en concreet.

Ons engagement

Onze ethiek is gericht op:
• Werken aan een schonere en gezondere wereld

• Bevorderen van hygiëne, gezondheid en veiligheid

• Investeren op lange termijn door onderzoek, vorming en technische innovaties

Elk jaar worden er duizenden tonnen afval geproduceerd.
Met het oog op de milieuwetgeving en onze gezondheid dienen deze afvalstoffen met de grootste zorg behandeld te worden, niet alleen bij de ophaling ervan, maar zeker ook bij de sortering, valorisatie en verwerking. Onze verantwoordelijkheid als specialist van afvalbeheer bestaat erin het afval en de verontreiniging veroorzaakt door de mens volgens de hoogst mogelijke maatstaven te beheren en de impact van de menselijke activiteit op de planeet te verminderen.